Ouderraad

 


De ouderraad (OR) is er door de ouders en voor de ouders en vertegenwoordigt samen met de medezeggenschapsraad (MR) de belangen van de ouders op school. In de ouderraad kunnen ouders meepraten over schoolzaken en meehelpen bij het organiseren van schoolactiviteiten.

De ouderraad komt regelmatig bij elkaar (zie onderaan voor het vergaderschema voor dit schooljaar) en de onderwerpen die dan besproken worden variëren van het voorbereiden van activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst, schoolfeesten, schoolreisjes, en ouderavonden tot het vaststellen en beheren van het ouderfonds. Daarnaast heeft het bestuur van de ouderraad regelmatig overleg met de directie. Alle ouders zijn van harte welkom op de vergaderingen van de ouderraad!

Graag houden we u op de hoogte via de nieuwsbrieven van school en kijk vooral ook op het prikbord van de ouderraad (direct bij binnenkomst in de hal van de school). Daar hangen o.a. nieuwsbrieven, mededelingen, aankondigingen en het verslag van de laatste vergadering. Zo blijft u op de hoogte van wat de ouderraad doet.

Bij vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd een van ons aanspreken op school, of een email sturen naar de ouderraad via or@obsdekraal.nl.
 

Bestuur en leden

De ouderraad bestaat uit ten minste drie leden, die jaarlijks worden gekozen door de ouders van de school. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen en om de continuïteit te waarborgen wisselt jaarlijks de helft van de ouderraad.

Nadat de ouderraad is gekozen, kiest deze jaarlijks uit haar leden een voorzitter, secretaris en penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen. Het dagelijks bestuur is verantwoording schuldig aan de ouderraad.

De ouderraad is een vereniging en staat ingeschreven bij de KvK. Daarnaast heeft de ouderraad in het schooljaar 2015-2016 nieuwe statuten vastgesteld, welke u hier kunt vinden.


Vergaderschema

De ouderraad komt elke 4-6 weken bij elkaar en het dagelijkse bestuur vergadert tussendoor nog met elkaar en met de schooldirectie. De vergaderingen zijn openbaar en alle ouders zijn welkom om mee te praten en mee te helpen! Tenzij anders vermeld vinden de vergaderingen altijd op school plaats vanaf 19.30u.

De agenda wordt per vergadering bepaald en van tevoren gedeeld met de leden van de ouderraad, schooldirectie, MR en geïnteresseerden. Wilt u ook voorafgaand aan de vergaderingen op de hoogte gebracht worden van de agenda, laat ons dat weten via or@obsdekraal.nl en dan nemen we u op in de distributielijst.

Elk jaar staat de laatste vergadering voor het einde van het schooljaar in het teken van het jaarplan, de jaarafrekening en de begroting voor het volgende schooljaar. Tijdens de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar kunnen ouders zich verkiesbaar stellen voor de ouderraad en zal ook een nieuw dagelijks bestuur gekozen worden.

 

In het schooljaar 2021-2022 ziet het bestuur er als volgt uit:

Gerdine Hoff - Voorzitter

Charlotte Adrian - Penningmeester

Marah Haan - Secretaris