Ons onderwijs


Kerndoelen
De kerndoelen zijn de landelijke eisen waar een kind aan het eind van groep 8 aan moet voldoen op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, kunstzinnige vorming en verantwoord burgerschap. Deze doelen zijn voor ieder leerjaar vastgesteld.

Leerproces
Wij voelen ons betrokken bij het leerproces van alle kinderen en houden van ieder kind een digitaal volgsysteem bij. Kinderen die, om wat voor reden dan ook, moeite hebben met leren of zich minder betrokken voelen bij het leren, krijgen extra aandacht. Dit kan zijn in de vorm van aangepast of extra werk, observatie, onderzoek of een ouder-kind training. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers.
Niet alleen het leren tijdens de schoolse vakken van een kind wordt systematisch gevolgd. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen houden we ook goed in de gaten, zodat we adequaat kunnen reageren op eventuele problemen en/of veranderingen.

De leerlingen zijn opgedeeld in jaargroepen en krijgen zowel klassikaal als in groepjes instructie. De kinderen zullen zelfstandig werken afwisselen met allerlei werkvormen waarbij samenwerken het uitgangspunt is.
Kinderen met leermoeilijkheden krijgen extra aandacht binnen en buiten de klas. Kinderen die moeite hebben met het niveau van de groep krijgen werk op eigen niveau waardoor ‘zitten blijven’ nauwelijks voorkomt.

Thematisch werken
In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we verschillende lesmethodes. Onze methodes werken allemaal thematisch. Wij buigen soms thema’s om, om ervoor te zorgen dat kinderen leerstof aangeboden krijgen binnen hetzelfde thema. Ieder jaar organiseren we de lessen binnen de hele school volgens een bepaald thema, waar dan alle groepen mee bezig zijn: het schoolbreedproject. Binnen de school is er voor kinderen de mogelijkheid om te werken in een atelier en er zijn diverse ruimtes beschikbaar waar kinderen bijvoorbeeld samen kunnen leren met behulp van de computer.

Het onderwijs in de onderbouw
De Kraal heeft vijf kleutergroepen. De groepen starten aan het begin van het jaar met relatief weinig kinderen en vullen zich gaandeweg tot groepen met maximaal 30 kinderen.

Aan het begin van de ochtend zijn de ouders/verzorgers tot 08.30 uur welkom in de klas. Er is dan tijd om samen met het kind een activiteit te ondernemen of om de leerkracht iets te vragen. Om 08.30 uur wordt gestart met de grote kring. Vanuit de kring worden de activiteiten voor het speelwerken gestart. Tijdens het speelwerken zijn de leerlingen bezig in de verschillende thematische hoeken o.a. bouwhoek, huishoek, taal- en leeshoek, reken- en schrijfhoek, atelier, computerhoek, poppenhoek enzovoorts. Ook wordt er voorgelezen, gezongen en er worden spelletjes gedaan.
 
Het grootste deel van de middag zijn de kinderen aan het werk in de verschillende hoeken of op de gang. Tijdens de ochtend en middag is er voldoende gelegenheid voor de kinderen om te spelen op het nieuw ingerichte buitenplein. Ook maken de kleuterklassen op woensdag gebruik van het speellokaal (zie plattegrond). Op vrijdag gaan de kleuters gedurende een half jaar naar het gymnastieklokaal in de sporthal onder leiding van de eigen leerkracht. Er wordt altijd hulp gevraagd aan ouders voor de extra begeleiding. Het andere half jaar wordt er op woensdag gegymd in het speellokaal.

In de kleutergroepen werken we met de methode 'Schatkist'. De methode is opgebouwd uit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en waarbij onder andere taal- en rekenactiviteiten tot stand komen. En dat alles door interactie met Ko, de pop. Voor rekenactiviteiten wordt ook gebruik gemaakt van de methode WIG, net als in de rest van de school. De leerkrachten werken met de map Fonemisch Bewustzijn voor het ontwikkelen van klanken en symbolen, iets dat kinderen moeten leren voordat ze naar groep 3 gaan (bijvoorbeeld dat het woord ‘bal’ uit drie losse letters bestaat, ‘b’, ‘a’ en ‘l’, het zogenaamd hakken en plakken van woorden).
 
Methodes in de midden- en bovenbouw
Wij gebruiken op De Kraal een aantal methodes om ons onderwijs vorm te geven. Hieronder is aangegeven van welke methodes wij gebruik maken.

Taal/spelling
Groep 3                              Veilig Leren Lezen, KIM-versie
Groep 4 t/m 8                   TaalActief en SpellingActief
 
Beginnende geletterdheid/technisch lezen
Groep 3                              Veilig Leren Lezen, KIM-versie
Groep 4 t/m 8                   Estafette
 
Begrijpend lezen
Groep 3                              Veilig Leren Lezen, KIM-versie
Groep 4 t/m 8                   Nieuwbegrip XL
 
Schrijven
Groep 3 t/m 8                   Pennenstreken
 
Rekenen
Groep 3 t/m 8                   Getal en Ruimte Junior
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Groep 3 t/m 8                   De Vreedzame School
 
Aardrijkskunde
Groep 5 t/m 8                   Wereldzaken, de zaken van Zwijsen
 
Geschiedenis
Groep 5 t/m 8                   Tijdzaken, de zaken van Zwijsen
 
Natuur
Groep 5 t/m 8                   Natuurzaken, de zaken van Zwijsen
 
Engels
Groep 6 t/m 8                   Hello World
 
Wij vernieuwen onze methodes daar waar nodig, zodat deze optimaal passen in de wijze waarop wij ons onderwijs willen vormgeven.