Kunstmagneetschool De Kraal


Kunst- en Cultuuronderwijs helpt kinderen om hun eigen identiteit te ontwikkelen. Kunst is een inspiratie voor de ontwikkeling van creativiteit.
Het geeft ruimte om te dromen en vrijheid om jezelf te zijn.
 
Doordat wij meer aanbieden dan alleen cognitieve vakken worden onze leerlingen ook aangesproken op hun andere talenten. Kinderen kunnen zich immers beter ontwikkelen wanneer ze zich kunnen uiten en zich gezien en gewaardeerd voelen. Hierbij spelen de creatieve vakken een grote rol. De kunstvakken laten wij aansluiten op wat er in de klas gebeurt en hierdoor leren de kinderen meer in samenhang. Het leren wordt leuker en kennis beklijft beter. We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Naast het leren lezen, schrijven en rekenen besteden we uitgebreid aandacht aan de vakken dans, drama en beeldende vorming. Voor deze vakken hebben wij vakdocenten aangesteld. Voor het vak muziek hebben we geen vakdocent, maar wel leerkrachten met affiniteit op dit gebied. 
 
Onze school is erop gericht kinderen de ruimte te geven hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Er zijn met dit doel door de hele school ateliers. Er is een hal, een groot speellokaal en een tribune. Hier kunnen we tentoonstellingen en presentaties organiseren.
 
Als de kinderen in groep 8 de school verlaten maken ze samen met de vakleerkrachten (dans, drama en beeldende vorming) een eindvoorstelling. Ze maken de eindvoorstelling altijd helemaal zelf, want de kinderen hebben hiervoor na acht jaar kunstmagneetonderwijs meer dan voldoende bagage.

Beeldende vorming
Beeldende vorming wordt in de ateliers, in de piazza en in de klaslokalen gegeven door twee vakdocenten. Zij geven, net als de vakleerkracht voor de overige groepen, lessen die aansluiten op waar de klas op dat moment aan werkt of bij de interesses van het kind. Het hele jaar door wordt werk van de kinderen tentoongesteld. Dit gebeurt in de vitrinekast in
de centrale hal, aan de wanden in de hallen en in de klassen.

Dans en drama
Ook onze dans- en dramadocenten geven lessen die aansluiten op het onderwijs in de klas. 
In de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan de taalontwikkeling van kinderen door middel van drama. Vanaf de groepen 3 staan de sociale competenties van de kinderen meer op de voorgrond tijdens de lessen. In groep 8 staan de dramalessen, net als de dans- en bevolessen, na de Eindtoets in het teken van het maken van de eindvoorstelling.

We sluiten met ons dansonderwijs aan bij de thema’s en/of projecten die op dat moment binnen de groep spelen. Naast het dansplezier komen de mobiliteit van het lichaam en de sociaal- emotionele aspecten aan de orde. Vaak vinden aan het eind van het blok openbare lessen plaats, waarbij ouders/verzorgers kunnen komen kijken.
Het is niet mogelijk deze openbare lessen op te nemen in de jaarplanning, omdat het afhankelijk is van de groep of dit doorgang vindt.
Soms zijn kinderen er nog niet aan toe, de vakdocent besluit dan om het blok binnen de veilige setting van de groep af te sluiten.

Muziek
Voor het vak muziek hebben we verschillende vakdocenten vanuit de Muziekshool Amsterdam en vanuit Azlan, Wereldmuziek. De kinderen krijgen verder muziek van de groepsleerkracht.